Hạt giống cải ngọt cọng xanh A1

10.000

  • Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt, độ đồng đều cao, chậm trổ bông, không phân nhánh, cây cao lớn lá xanh nhạt.
  • Thời vụ trồng: Quanh năm, chính vụ: Đông – Xuân
  • Thời gian thu hoạch: Sau 25-35 ngày gieo.
  • Khoảng cách trồng: Hàng 20cm, cây trên hàng 25cm, hoặc sạ thẳng ngoài đồng và lên líp khi mưa.
  • Lượng giống cần thiết: Sạ 300-500g/1000m² – Cấy 70-80g/1000m²
  • Tiêu chuẩn cơ sở: TCVN 3240-79
  • Ẩm độ (Hum): ≤ 10 %
  • Độ sạch (Pur): ≥ 98 %
  • Tỉ lệ nảy mầm (Germ): ≥ 85 %
  • Xuất xứ: New Zealand